Rapporter och utredningar

Här finner du resultat från vattenprovtagningar, examensarbeten och utredningar om Suseåns översvämningsförmåga.

Biotopkartering

Under 2021-2022 ansökte Suseåns vattenråd om LONA-bidrag från länsstyrelsen i Halland för att göra en biotopkartering. Bidrag på 395 000 kr beviljades och Naturcentrum AB tillsammans med Medins havs och vattenkonsulter har genomfört karteringen. Ladda gärna hem rapporten som beskriver Suseåns vackra och viktiga miljöer och läs om delar i Suseån som har stor potential för biologisk mångfald om de kan restaureras.

Vattenprovtagningar

Examensarbeten

Suseåns vattenråd har ofta samarbeten med studenter och doktorander på Halmstads högskola för att undersöka vattenmiljön i olika delar av avrinningsområdet. Nedan kan du ladda hem några av de rapporter som tagits fram de senaste 8 åren.

Mariannelundsbäcken

Hasslebäcken

Kartläggning av vattenkvalitet, ekologi, öringsbiotoper och vandringshinder i Hasslebäcken.

Årstabäcken, Boarpsbäcken och Kärringasjöbäcken

Undersökning av näringsämnen i tre biflöden till Suseån i jordbrukslandskapet.

Utredningar om Suseåns översvämningar