Vattendag den 11 september 2021 på Sandbolet i Asige

Välkomna på en vattendag för hela familjen vid Sandbolet i Asige. Lördagen 11 september mellan kl 11-14 arrangerar Suseåns vattenråd olika stationer där du kan gå runt och lära dig om vatten och Suseån.

  • Tipspromenad för barn och vuxna med fina priser (pris till alla barn).
  • Information om våtmarkernas många funktioner som livsviktig livsmiljö för många arter, reningsverk och vackra element i naturen.
  • Förevisning av biotopkartering och prova själv att kartera en egen sträcka. Svårare än du tror?
  • Information om Suseåns vattenråd och aktuella frågor för Suseån.

Vad tycker du är viktiga frågor för Suseån? Kom och berätta det för oss!
Suseåns vattenråd bjuder på korv med bröd att grilla vid Smedjan.

Parkera vid Sandbolet i Asige, därefter följ anvisad slinga och tipspromenad till fler aktiviteter. Varmt välkomna!

Årsmöte för Suseåns vattenråd 23 mars

Suseåns vattenråd håller årsmöte den 23 mars kl 19-21. Mötet sker i år digitalt via TEAMs, om du vill delta på mötet men inte fått kallelsen via mejl kan du kontakta samordnaren på: ellinor.waldemarson@halmstad.se

Årsmötet inleds med information om vad som är på gång i Suseån:

  • Biotopkartering, vad är det och vad kan det användas till? Under 2021 kommer delar av Suseån att biotopkarteras. Per Saarinen från Naturcentrum berättar om vad det innebär.
  • LEVA – lokalt engagemang för vatten, åtgärdssamordnarna Harald och Lina informerar om vilka åtgärder dem hjälp markägare med och vad som är på gång i Suseåns avrinningsområde.
  • NAP – Nationell plan för omprövning av vattenkraft, Lars-Åke Östergren berättar om planerna för kraftverken i Suseån inför den tvingande omprövningen av miljövillkoren för kraftverken. Dessutom en uppdatering om Berte Qvarns ombyggnad av deras kraftverk, vad och när planeras det hända saker där?

Därefter blir det 15 min paus och sedan går årsmötet vidare med dagordning enligt stadgarna.

Varmt mött digitalt!

Lantbrukare som vågar bruka nya vägar

I Suseåns avrinningsområde finns det lantbrukare som vågar testa nya vägar och som tar inspiration och kunskap från hela världen. Under vintern 2020/2021 har fyra personer med en särskild drivkraft och erfarenhet intervjuats, Dem tänker och gör på lite olika sätt men det dem har gemensamt är att dem bor och verkar i Suseåns avrinningsområde.

Först ut i intervjuserien är Anders Axelsson i Tollastorp i Asige och Hansagård i Harplinge. Han ville slippa plöja eftersom det tog så mycket tid så han började läsa på vad man kan göra istället. Anders beskriver att ”det är många mentala spärrar man måste passera” för att ställa om. Läs mer om hur Anders gör och var han hittar kunskap och i vilka nätverk han utbyter erfarenheter här: Intervju med Anders Axelsson om jordhälsa.

Verksam i Slättåkrabygden har Jesper Sandström på Kyrkbygård en målbild om att öka jordens kolinlagring, den biologiska mångfalden och att vattnet ska vara rent. På gården finns 30 betesdjur, 300 höns, stora grönsaksland, fruktträd och bärodling. Jesper får mycket inspiration och kunskap från Youtube-videos och han lyfter även fram vikten av nätverk så som Svensk Kolinlagring, facebook-grupper och inte minst lokala bönder som har liknande tankar. Läs mer om Jespers tankar och mål om att nå 8-10 % organisk halt i jorden här: Intervju med Jesper Sandström om regenerativ odling

Andreas Måttgård använder sig av naturens egna små och stora kretslopp i så kallad ”regenerativ odling”. Han kan hoppa över plogen och låta naturen ha sin gång ovan och under mark. Att nätverka med kollegor som jobbar på likande sätt i närområdet är viktigt för Andreas. ”Medarbetarna under jord är ju lite svåra att prata med, men desto viktigare och lättare är det att bolla idéer med de anställda på gården”. Andreas djur håller ca 200 ha betesmarker öppet i Falkenbergs kommun, djuren är verkliga naturvårdare och det är en viktig drivkraft för Andreas. Han beskriver att i ett landskap där klövarna trampar vid ett fåtal tillfälle per år håller marken vattnet bättre. Detta är ett sätt att låta maskar, mikroorganismer och mykorrhizan göra jobbet och på köpet ökar det kolinlagringen i marken och vattnet som lämnar markprofilen är renare. Läs hela intervjun med Andreas här.

Sist men inte minst har Anna och Sara Carlsson delat med sig av sina tankar och erfarenheter från Skogsgård vid Getinge. Genom stenhård koll på betestillgången för deras 220 mjölkkor kan dem optimera betesvallarnas skörd och jordens mikroliv och struktur. På så vis kan de optimera tillväxten på betesvallarna att dem producerar många gånger mer än jordbruksverkets schabloner. Betesvallarna producerar lika mycket som gårdens slåttervallar, ”Himla bra, korna hämtar maten själva och bajsar på rätt plats” säger Anna.

Möjligheten till bevattning av beten och vallar är mycket viktigt för att säkerställa gräsproduktionen. För att trygga vattentillgången anlades en dryg hektar stor bevattningsvåtmark i nära anslutning till gården under 2019-2020. Dammen är utformad för att gynna både biologisk mångfald, vattenhushållning, näringsretention och bevattning.

På gården görs även andra förebyggande åtgärder för klimatet, jordhälsan och minskat växtnäringsläckage, så som:
– gödsling med kalium/kalisulfat för att gynna rödklövern och därmed minska proteininköpen,
– de ser till att ha så mycket grön mark som möjligt vintertid och
– de sår in engelskt rajgräs och vitklöver eller foderrovor i höstvete för att kunna beta dessa efter skörd.

Familjen får inspiration från studiebesök runt om i världen och dottern Sara har arbetat både på Nya Zeeland och i USA. Familjen ordnar också studiebesök på sin egen gård, föreläser och delar gärna med sig av sin kunskap.

Läs hela intervjun med Anna och Sara Carlsson här.

Bakgrund

Hösten 2019 hade Suseåns vattenråd ett uppskattat seminarium med den holländske forskaren Nick van Eeckeren, som föreläste under rubriken ”Friska jordar ger friskt vatten”

Tanken var att LEVA-projektet tillsammans med Suseåns vattenråd skulle följa upp med fler aktiviteter på det temat. Vi stötte tidigt i projektet på Anders Axelsson och hans intresse för jordhälsa och vi i hade en aktivitet hos Anders i våras. Corona har satt stopp för fler tillfällen och möten. Därför har LEVA-åtgärdssamordnarna Lina och Harald istället intervjuat 4 lantbrukare som jobbar med jordhälsa på lite olika sätt, för att sprida erfarenheter och kunskap i ämnet. Fler intervjuer följer under december och januari.

Föreläsning och fältbesök med dr Nick van Eekeren 20 september

Vattenrådet bjuder in till en heldag med dr Nick van Eekeren, en Holländsk forskare, som delar med sig av kunskap inom markkvalitet och hur man kan minska näringsförluster från jordbruksmarken. Föreläsningen och fältbesöket kommer att direkttolkas från Engelska till Svenska av Pauliina Jonsson.

Föreläsningen äger rum på Laxbutiken i Heberg kl 9-12. Kom gärna några minuter före så vi kan börja på utsatt tid. Förmiddagsfika kommer serveras vid lämpligt tillfälle.

Kl 12-12.30 Transport på egen hand ut i fält (samåkning uppmuntras)

12.30-15 äter vi lunch och Nick van Eekeren och Anders Carlsson från Skogsgård visar på praktiska exempel. Det finns mycket tid för frågor och diskussioner.

Dagen är kostnadsfri, Suseåns vattenråd bjuder på fika och lunch. Anmälan skickas till ellinor.waldemarson@halmstad.se senast 15 september. Anmäl om du önskar specialkost.

Dr. Nick van Eekeren är forskare på Louis Bolk institutet i Holland. Läs mer om Nick och de vetenskapliga artiklar han har producerat här.